squarefoot 5平方 Logo
總數 44 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
伊利沙伯中學舊生會中學
元朗區
男女
資助
賽馬會萬鈞毅智書院
元朗區
男女
資助
天主教崇德英文書院
元朗區
男女
資助
可道中學(嗇色園主辦)
元朗區
男女
資助
裘錦秋中學(元朗)
元朗區
男女
資助
博愛醫院鄧佩瓊紀念中學
元朗區
男女
資助
明愛元朗陳震夏中學
元朗區
男女
資助
元朗天主教中學
元朗區
男女
資助
東華三院馬振玉紀念中學
元朗區
男女
資助