squarefoot 5平方 Logo
總數 18 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
天主教石鐘山紀念小學
荃灣區
男女
資助
荃灣天主教小學
荃灣區
男女
資助
路德會聖十架學校
荃灣區
男女
資助
靈光小學
荃灣區
男女
資助
中華基督教會基慧小學
荃灣區
男女
資助
寶血會伍季明紀念學校
荃灣區
男女
資助
寶血會思源學校
荃灣區
男女
資助
中華基督教會全完第一小學
荃灣區
男女
資助
香港浸信會聯會小學
荃灣區
男女
資助
柴灣角天主教小學
荃灣區
男女
資助
荃灣潮州公學
荃灣區
男女
資助
天佑小學
荃灣區
男女
資助
荃灣公立何傳耀紀念小學
荃灣區
男女
資助