squarefoot 5平方 Logo
總數 19 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
保良局莊啟程第二小學
屯門區
男女
資助
樂善堂梁黃蕙芳紀念學校
屯門區
男女
資助
保良局志豪小學
屯門區
男女
資助
香港紅卍字會屯門卍慈小學
屯門區
男女
資助
仁德天主教小學
屯門區
男女
資助
保良局方王錦全小學
屯門區
男女
資助
中華基督教會何福堂小學
屯門區
男女
資助
保良局梁周順琴小學
屯門區
男女
資助
香港路德會增城兆霖學校
屯門區
男女
資助
五邑鄒振猷學校
屯門區
男女
資助
仁濟醫院羅陳楚思小學
屯門區
男女
資助
道教青松小學(湖景邨)
屯門區
男女
資助
台山商會學校
屯門區
男女
資助