squarefoot 5平方 Logo
總數 9 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
耀山學校
九龍城區
男女
資助
喇沙小學
九龍城區
資助
瑪利諾修院學校(小學部)
九龍城區
資助
拔萃小學
九龍城區
男女
資助
嘉諾撒聖家學校
九龍城區
資助
嘉諾撒聖家學校(九龍塘)
九龍城區
資助
九龍塘天主教華德學校
九龍城區
男女
資助
中華基督教會基華小學(九龍塘)
九龍城區
男女
資助
九龍塘官立小學
九龍城區
男女
官立