squarefoot 5平方 Logo
總數 23 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
聖公會基樂小學
觀塘區
男女
資助
聖公會基顯小學
觀塘區
男女
資助
秀茂坪天主教小學
觀塘區
男女
資助
閩僑小學
觀塘區
男女
資助
藍田循道衛理小學
觀塘區
男女
資助
秀明小學
觀塘區
男女
資助
香港道教聯合會雲泉學校
觀塘區
男女
資助
聖公會油塘基顯小學
觀塘區
男女
資助
聖若翰天主教小學
觀塘區
男女
資助
中華基督教會基法小學
觀塘區
男女
資助
基督教聖約教會堅樂小學
觀塘區
男女
資助
路德會聖馬太學校(秀茂坪)
觀塘區
男女
資助
聖公會德田李兆強小學
觀塘區
男女
資助
樂善堂楊仲明學校
觀塘區
男女
資助