squarefoot 5平方 Logo
總數 2038 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
仁濟醫院何式南小學
屯門區
男女
資助
保良局莊啟程第二小學
屯門區
男女
資助
樂善堂梁黃蕙芳紀念學校
屯門區
男女
資助
圓玄學院陳國超興德小學
屯門區
男女
資助
保良局志豪小學
屯門區
男女
資助
香港紅卍字會屯門卍慈小學
屯門區
男女
資助
順德聯誼總會何日東小學
屯門區
男女
資助
仁德天主教小學
屯門區
男女
資助
保良局方王錦全小學
屯門區
男女
資助
中華基督教會何福堂小學
屯門區
男女
資助
東華三院鄧肇堅小學
屯門區
男女
資助
保良局梁周順琴小學
屯門區
男女
資助
香港路德會增城兆霖學校
屯門區
男女
資助