squarefoot 5平方 Logo
總數 17 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
東華三院蔡榮星小學
沙田區
男女
資助
聖公會主風小學
沙田區
男女
資助
沙田循道衛理小學
沙田區
男女
資助
天主教聖華學校
沙田區
男女
資助
胡素貞博士紀念學校
沙田區
男女
資助
救世軍田家炳學校
沙田區
男女
資助
保良局朱正賢小學
沙田區
男女
資助
浸信會呂明才小學
沙田區
男女
資助
慈航學校
沙田區
男女
資助
浸信會沙田圍呂明才小學
沙田區
男女
資助
路德會梁鉅鏐小學
沙田區
男女
資助
世界龍岡學校黃耀南小學
沙田區
男女
資助
培基小學
沙田區
男女
資助
沙田圍胡素貞博士紀念學校
沙田區
男女
資助