squarefoot 5平方 Logo
總數 22 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
長沙灣天主教小學
深水埗區
男女
資助
荔枝角天主教小學
深水埗區
男女
資助
五邑工商總會學校
深水埗區
男女
資助
天主教善導小學
深水埗區
男女
資助
深水埔街坊福利會小學
深水埗區
男女
資助
旅港開平商會學校
深水埗區
男女
資助
聖公會基福小學
深水埗區
男女
資助
聖公會聖安德烈小學
深水埗區
男女
資助
聖公會聖紀文小學
深水埗區
男女
資助
聖公會基愛小學
深水埗區
男女
資助
聖方濟愛德小學
深水埗區
男女
資助
大坑東宣道小學
深水埗區
男女
資助
寶血會嘉靈學校
深水埗區
男女
資助