squarefoot 5平方 Logo
總數 26 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
德愛中學
黃大仙區
資助
樂善堂余近卿中學
黃大仙區
男女
資助
樂善堂王仲銘中學
黃大仙區
男女
資助
保良局何蔭棠中學
黃大仙區
男女
資助
李求恩紀念中學
黃大仙區
男女
資助
五旬節聖潔會永光書院
黃大仙區
男女
資助
香港神託會培敦中學
黃大仙區
男女
資助
聖文德書院
黃大仙區
男女
資助
保良局第一張永慶中學
黃大仙區
男女
資助
救世軍卜維廉中學
黃大仙區
男女
資助
中華基督教會協和書院
黃大仙區
男女
資助
彩虹邨天主教英文中學
黃大仙區
資助
聖母書院
黃大仙區
資助
佛教志蓮中學
黃大仙區
男女
資助
潔心林炳炎中學
黃大仙區
資助