GlobeCreated with Sketch. En

Haunted House - Mui Wo in Hong Kong

Date District Address Building Case
2017 12-29 Mui Wo Mui Wo Building A man burnt charcoal at home
2013 02-16 Mui Wo Luk Tei Tong Village Luk Tei Tong Village Male committed charcoal-burning suicide due to relationship problem
2004 11-21 Mui Wo
2003 11-15 Mui Wo
2003 05-07 Mui Wo
2000 11-26 Mui Wo
2000 09-02 Mui Wo
2000 05-13 Mui Wo
1999 03-01 Mui Wo
1999 01-14 Mui Wo