squarefoot 5平方 Logo

Silicon Hill

17,153
平均成交呎價
Silicon Hill分三期發展,合共提供1,871伙,當中第1期命名為Silicon Hill,由新鴻基發展,位於大埔優景里63號,提供576伙,實用面積由217至770平方呎,間隔由開放式、1房、1房連閱讀室、2房、2房及儲物室、3房、3房連套房、3房連套房及工人套房、3房連套房及儲物室。

樓價走勢(實用呎價)

1年
5年
10年
全部
Loading...
Silicon Hill樓價走勢

成交紀錄

實420呎 @ $19,814
2023-08-24
註冊處成交
2房
$832.2 萬元
實266呎 @ $20,527
2023-08-21
註冊處成交
1房
$546 萬元
實526呎 @ $18,329
2023-08-16
註冊處成交
3房
$964.1 萬元
實384呎 @ $18,850
2023-08-10
註冊處成交
2房
$723.8 萬元
實288呎 @ $20,460
2023-08-04
註冊處成交
1房
$589.3 萬元
實400呎 @ $19,820
2023-08-03
註冊處成交
2房
$792.8 萬元
實288呎 @ $20,635
2023-07-24
註冊處成交
1房
$594.3 萬元
實531呎 @ $16,940
2023-07-13
註冊處成交
$899.5 萬元
- 8.4%
實407呎 @ $21,188
2023-07-04
註冊處成交
$862.4 萬元
+ 19.0%
實405呎 @ $18,259
2023-07-03
註冊處成交
$739.5 萬元
- 4.4%
載入中。。。
更多

平面圖

物業布局圖 平面圖

物業布局圖

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣1座 12樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣1座 12樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣1座 12樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣1座 12樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣1座 2-11樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣1座 2-11樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣1座 1樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣1座 1樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣2座 12樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣2座 12樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣2座 12樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣2座 12樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣2座 2-11樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣2座 2-11樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣2座 1樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣2座 1樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣3座 12樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣3座 12樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣3座 12樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣3座 12樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣3座 2-11樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣3座 2-11樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣3座 1樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣3座 1樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣5座 12樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣5座 12樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣5座 12樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣5座 12樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣5座 2-11樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣5座 2-11樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣5座 1樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣5座 1樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣6座 12樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣6座 12樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣6座 12樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣6座 12樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣6座 3-11樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣6座 3-11樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣6座 2樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣6座 2樓

Silicon Hill Silicon Hill 翠景閣6座 1樓 平面圖

Silicon Hill 翠景閣6座 1樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣1座 12樓 平面圖

University Hill 漾景閣1座 12樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣1座 12樓 平面圖

University Hill 漾景閣1座 12樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣1座 2-11樓 平面圖

University Hill 漾景閣1座 2-11樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣1座 1樓 平面圖

University Hill 漾景閣1座 1樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣2座 12樓 平面圖

University Hill 漾景閣2座 12樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣2座 12樓 平面圖

University Hill 漾景閣2座 12樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣2座 2-11樓 平面圖

University Hill 漾景閣2座 2-11樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣2座 1樓 平面圖

University Hill 漾景閣2座 1樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣3座 12樓 平面圖

University Hill 漾景閣3座 12樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣3座 12樓 平面圖

University Hill 漾景閣3座 12樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣3座 12樓 平面圖

University Hill 漾景閣3座 12樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣3座 2-11樓 平面圖

University Hill 漾景閣3座 2-11樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣3座 1樓 平面圖

University Hill 漾景閣3座 1樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣5A座 15樓 平面圖

University Hill 漾景閣5A座 15樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣5A座 15樓 平面圖

University Hill 漾景閣5A座 15樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣5A座 15樓 平面圖

University Hill 漾景閣5A座 15樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣5A座 2-12樓 平面圖

University Hill 漾景閣5A座 2-12樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣5A座 1樓 平面圖

University Hill 漾景閣5A座 1樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣5B座 15樓 平面圖

University Hill 漾景閣5B座 15樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣5B座 15樓 平面圖

University Hill 漾景閣5B座 15樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣5B座 15樓 平面圖

University Hill 漾景閣5B座 15樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣5B座 2-12樓 平面圖

University Hill 漾景閣5B座 2-12樓

University Hill 第2A期 University Hill 漾景閣5B座 1樓 平面圖

University Hill 漾景閣5B座 1樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第1座 16樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第1座 16樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第1座 16樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第1座 16樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第1座 2-15樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第1座 2-15樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第1座 1樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第1座 1樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第1座 地下 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第1座 地下

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第2座 16樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第2座 16樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第2座 16樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第2座 16樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第2座 2-15樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第2座 2-15樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第2座 1樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第2座 1樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第2座 地下 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第2座 地下

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第3座 16樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第3座 16樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第3座 16樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第3座 16樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第3座 2-15樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第3座 2-15樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第3座 1樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第3座 1樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第3座 地下 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第3座 地下

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第5座 15樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第5座 15樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第5座 15樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第5座 15樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第5座 5-12樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第5座 5-12樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第5座 3樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第5座 3樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第6座 15樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第6座 15樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第6座 15樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第6座 15樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第6座 5-12樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第6座 5-12樓

University Hill 第2B期 University Hill 第2B期 優景閣第6座 3樓 平面圖

University Hill 第2B期 優景閣第6座 3樓

停車位平面圖 平面圖

停車位平面圖

停車位平面圖 平面圖

停車位平面圖

停車位平面圖 平面圖

停車位平面圖

收藏屋苑

屋苑資料

物業座數:
5座
入伙年份:
2024 年
發展商:
新鴻基地產
管理公司:
帝譽服務有限公司
單位數目:
576伙
小學校網:
中學校網:
車位:
住宅停車位:98

地圖

Silicon Hill 地圖

相關新聞

新地白石角盤再次即日售罄
文匯報 #搵樓懶人包 2023-05-19  9,423  120    25
新盤連環推售 二手交投仍淡靜
文匯報 #講談樓市 2023-04-24  7,141  39    18
新地啟德逾1900伙新盤搶閘 定價將參考九龍站天璽 雷霆:價錢一定理想
文匯報 #搵樓懶人包 2023-04-21  1,579  119    39
新盤接踵劈價白石角盤平7%
文匯報 #搵樓懶人包 2023-04-20  1,467  172    23
特稿:大量新盤湧至 隨時越賣越平
文匯報 #搵樓懶人包 2023-04-20  6,103  59    12