squarefoot 5平方 Logo

Monaco One

26,051
平均成交呎價

樓價走勢(實用呎價)

1年
5年
10年
全部
Loading...
Monaco One樓價走勢

成交紀錄

實435呎 @ $24,572
2024-04-15
註冊處成交
$1,068.9 萬元
實566呎 @ $25,306
2024-04-12
註冊處成交
$1,432.3 萬元
實574呎 @ $25,875
2024-04-12
註冊處成交
$1,485.2 萬元
實574呎 @ $28,563
2024-04-12
註冊處成交
$1,639.5 萬元
實449呎 @ $25,608
2024-04-12
註冊處成交
$1,149.8 萬元
實574呎 @ $28,821
2024-04-12
註冊處成交
$1,654.3 萬元
實574呎 @ $25,310
2024-04-11
註冊處成交
$1,452.8 萬元
實487呎 @ $24,226
2024-04-10
註冊處成交
$1,179.8 萬元
實597呎 @ $25,124
2024-04-10
註冊處成交
$1,499.9 萬元
實446呎 @ $25,247
2024-04-09
註冊處成交
$1,126 萬元
載入中。。。
更多

平面圖

物業布局圖 平面圖

物業布局圖

Monaco One 2A座 38樓 平面圖

Monaco One 2A座 38樓

Monaco One 2A座 38樓 平面圖

Monaco One 2A座 38樓

Monaco One 2A座 38樓 平面圖

Monaco One 2A座 38樓

Monaco One 2A座 5-37樓 平面圖

Monaco One 2A座 5-37樓

Monaco One 2A座 5-37樓 平面圖

Monaco One 2A座 5-37樓

Monaco One 2A座 3樓 平面圖

Monaco One 2A座 3樓

Monaco One 2A座 3樓 平面圖

Monaco One 2A座 3樓

Monaco One 2B座 38樓 平面圖

Monaco One 2B座 38樓

Monaco One 2B座 38樓 平面圖

Monaco One 2B座 38樓

Monaco One 2B座 38樓 平面圖

Monaco One 2B座 38樓

Monaco One 2B座 38樓 平面圖

Monaco One 2B座 38樓

Monaco One 2B座 38樓 平面圖

Monaco One 2B座 38樓

Monaco One 2B座 5-37樓 平面圖

Monaco One 2B座 5-37樓

Monaco One 2B座 5-37樓 平面圖

Monaco One 2B座 5-37樓

Monaco One 2B座 3樓 平面圖

Monaco One 2B座 3樓

Monaco One 2B座 3樓 平面圖

Monaco One 2B座 3樓

Monaco Marine 1A座 38樓 平面圖

Monaco Marine 1A座 38樓

Monaco Marine 1A座 38樓 平面圖

Monaco Marine 1A座 38樓

Monaco Marine 1A座 38樓 平面圖

Monaco Marine 1A座 38樓

Monaco Marine 1A座 6-37樓 平面圖

Monaco Marine 1A座 6-37樓

Monaco Marine 1A座 5樓 平面圖

Monaco Marine 1A座 5樓

Monaco Marine 1A座 3樓 平面圖

Monaco Marine 1A座 3樓

Monaco Marine 1B座 38樓 平面圖

Monaco Marine 1B座 38樓

Monaco Marine 1B座 38樓 平面圖

Monaco Marine 1B座 38樓

Monaco Marine 1B座 38樓 平面圖

Monaco Marine 1B座 38樓

Monaco Marine 1B座 37樓 平面圖

Monaco Marine 1B座 37樓

Monaco Marine 1B座 5-36樓 平面圖

Monaco Marine 1B座 5-36樓

Monaco Marine 1B座 3樓 平面圖

Monaco Marine 1B座 3樓

Monaco Marine 低座A座 5樓 平面圖

Monaco Marine 低座A座 5樓

Monaco Marine 低座A座 5樓 平面圖

Monaco Marine 低座A座 5樓

Monaco Marine 低座A座 5樓 平面圖

Monaco Marine 低座A座 5樓

Monaco Marine 低座A座 2-3樓 平面圖

Monaco Marine 低座A座 2-3樓

Monaco Marine 低座A座 1樓 平面圖

Monaco Marine 低座A座 1樓

Monaco Marine 低座A座 地下 平面圖

Monaco Marine 低座A座 地下

Monaco Marine 低座B座 6樓 平面圖

Monaco Marine 低座B座 6樓

Monaco Marine 低座B座 6樓 平面圖

Monaco Marine 低座B座 6樓

Monaco Marine 低座B座 6樓 平面圖

Monaco Marine 低座B座 6樓

Monaco Marine 低座B座 2-5樓 平面圖

Monaco Marine 低座B座 2-5樓

Monaco Marine 低座B座 1樓 平面圖

Monaco Marine 低座B座 1樓

Monaco Marine 低座B座 地下 平面圖

Monaco Marine 低座B座 地下

Monaco Marine 低座C座 5樓 平面圖

Monaco Marine 低座C座 5樓

Monaco Marine 低座C座 5樓 平面圖

Monaco Marine 低座C座 5樓

Monaco Marine 低座C座 5樓 平面圖

Monaco Marine 低座C座 5樓

Monaco Marine 低座C座 2-3樓 平面圖

Monaco Marine 低座C座 2-3樓

Monaco Marine 低座C座 1樓 平面圖

Monaco Marine 低座C座 1樓

Monaco Marine 低座C座 地下 平面圖

Monaco Marine 低座C座 地下

Monaco Marine 低座D座 6樓 平面圖

Monaco Marine 低座D座 6樓

Monaco Marine 低座D座 6樓 平面圖

Monaco Marine 低座D座 6樓

Monaco Marine 低座D座 6樓 平面圖

Monaco Marine 低座D座 6樓

Monaco Marine 低座D座 5樓 平面圖

Monaco Marine 低座D座 5樓

Monaco Marine 低座D座 2-3樓 平面圖

Monaco Marine 低座D座 2-3樓

Monaco Marine 低座D座 1樓 平面圖

Monaco Marine 低座D座 1樓

Monaco Marine 低座D座 地下 平面圖

Monaco Marine 低座D座 地下

停車位平面圖 平面圖

停車位平面圖

停車位平面圖 平面圖

停車位平面圖

售盤及租盤

收藏屋苑

屋苑資料

入伙年份:
2022 年

地圖

Monaco One 地圖
沐泰街( 巴士站 )
193 米
沐泰街, 承啟道( 巴士站 )
197 米
機電工程署總部, 承啟道( 巴士站 )
380 米

相關新聞

會德豐首推免息免供按揭
文匯報 #講談樓市 2023-10-04  3,622  38    12
新盤續推優惠吸客
文匯報 #搵樓懶人包 2023-09-27  4,220  21    6
租務活躍  啟德本月逾200宗
文匯報 #講談樓市 2023-08-31  4,853  89    14
新盤戰升溫GREENWICH收420票擬加推
文匯報 #搵樓懶人包 2023-08-03  2,008  38    18
引才政策提振  新盤搶專才置業商機
文匯報 #搵樓懶人包 2022-10-21  470   1