GlobeCreated with Sketch. En

Prime Property Consultants Ltd - 地產代理Prime Property Consultants Ltd


您的名稱 *

您的電郵地址 *

您的電話號碼 *

*必須填寫

您的留言

CAPTCHA Image
*

*僅適用於真正向地產代理查詢的用戶。Squarefoot.com.hk保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。


愉景灣 - 蘅欣徑

租金: 港幣$ 59,000

愉景灣 - 蘅欣徑
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 4 浴室

建築面積: 1595 (平方呎) | 實用面積: 1380 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

中環半山

租金: 港幣$ 32,000

中環半山
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房

建築面積: 759 (平方呎) | 實用面積: 672 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

愉景灣 - 海藍居(第1-11座)

售價: 港幣$ 2,270 萬

租金: 港幣$ 58,000

愉景灣 - 海藍居(第1-11座)
住宅 / 公寓 :
 • 睡房

建築面積: 1668 (平方呎) | 實用面積: 1411 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

中環半山 - 嘉富麗苑

售價: 港幣$ 7,380 萬

中環半山 - 嘉富麗苑
住宅 / 公寓 :
 • 睡房

建築面積: 2276 (平方呎) | 實用面積: 1916 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

愉景灣 - 蘅欣徑

租金: 港幣$ 59,767

愉景灣 - 蘅欣徑
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 4 浴室

建築面積: 1595 (平方呎) | 實用面積: 1380 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

灣仔 - 冠景樓

租金: 港幣$ 27,528

灣仔 - 冠景樓
住宅 / 公寓 :
 • 睡房

建築面積: 420 (平方呎) | 實用面積: 340 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

愉景灣 - 蘅峰-碧濤軒

租金: 港幣$ 50,640

愉景灣 - 蘅峰-碧濤軒
住宅 / 公寓 :
 • 睡房

建築面積: 1519 (平方呎) | 實用面積: 1327 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

西半山 - 威勝大廈

租金: 港幣$ 40,912

西半山 - 威勝大廈
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 950 (平方呎) | 實用面積: 779 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

西半山 - 嘉輝大廈

租金: 港幣$ 38,990

西半山 - 嘉輝大廈
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 1100 (平方呎) | 實用面積: 842 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

愉景灣 - 頤峰-濤山閣

租金: 港幣$ 30,974

愉景灣 - 頤峰-濤山閣
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 999 (平方呎) | 實用面積: 864 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

愉景灣 - 蘅峰-寶安閣

售價: 港幣$ 584 萬

愉景灣 - 蘅峰-寶安閣
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 628 (平方呎) | 實用面積: 546 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

愉景灣 - 時峰2座

售價: 港幣$ 945 萬

愉景灣 - 時峰2座
住宅 / 公寓 :
 • 睡房

建築面積: 969 (平方呎) | 實用面積: 756 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

西半山 - 嘉輝大廈

租金: 港幣$ 38,891

西半山 - 嘉輝大廈
住宅 / 公寓 :
 • 睡房

建築面積: 1100 (平方呎) | 實用面積: 842 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

愉景灣 - 頤峰-濤山閣

租金: 港幣$ 30,734

愉景灣 - 頤峰-濤山閣
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 999 (平方呎) | 實用面積: 864 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

愉景灣 - 海堤居-海濤閣

租金: 港幣$ 25,044

愉景灣 - 海堤居-海濤閣
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房

建築面積: 760 (平方呎) | 實用面積: 631 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

愉景灣 - 頤峰-逸山閣

售價: 港幣$ 724 萬

租金: 港幣$ 25,716

愉景灣 - 頤峰-逸山閣
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 865 (平方呎) | 實用面積: 745 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

淺水灣

租金: 港幣$ 160,986

淺水灣
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房

建築面積: 2704 (平方呎) | 實用面積: 2542 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

愉景灣 - 海澄湖畔一段

售價: 港幣$ 1,378 萬

愉景灣 - 海澄湖畔一段
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 1248 (平方呎) | 實用面積: 999 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

愉景灣 - 時峰2座

售價: 港幣$ 925 萬

愉景灣 - 時峰2座
住宅 / 公寓 :
 • 睡房

建築面積: 969 (平方呎) | 實用面積: 756 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情

中環半山 - 寶樺臺

售價: 港幣$ 5,188 萬

中環半山 - 寶樺臺
住宅 / 公寓 :
 • 睡房

建築面積: 2018 (平方呎) | 實用面積: 1539 (平方呎)

Details call/ Whatapp Lawrence (852)92617846 or lawrencecheung@primehome.com.hk
詳情