squarefoot 5平方 Logo

逸瓏灣 I & II

12,881
平均成交呎價
逸瓏灣 I & II ( MayFair By The Sea I & II ),位於科進路23及21號,發展商為信和置業(其中第一期嘉華國際佔15%)。 項目I提供546伙,II提供545伙,共提供1,091伙。

樓價走勢(實用呎價)

1年
5年
10年
全部
Loading...
逸瓏灣 I & II 樓價走勢

成交紀錄

實1,049呎 @ $13,232
2024-04-11
註冊處成交
3房
$1,388 萬元
+ 6.8%
實634呎 @ $10,379
2024-04-10
註冊處成交
$658 萬元
- 20.7%
實850呎 @ $10,000
2024-04-09
註冊處成交
$850 萬元
+ 4.3%
實615呎 @ $15,089
2024-04-08
註冊處成交
$928 萬元
- 1.3%
實736呎 @ $11,845
2024-03-28
註冊處成交
$871.8 萬元
- 7.7%
實619呎 @ $14,992
2024-03-28
市場成交
2房
$928 萬元
實1,672呎 @ $16,746
2024-03-21
註冊處成交
連車位
$2,800 萬元
- 6.2%
實1,061呎 @ $15,080
2024-03-08
註冊處成交
$1,600 萬元
- 8.6%
實1,084呎 @ $14,760
2024-03-04
市場成交
3房
$1,600 萬元
實1,078呎 @ $13,915
2024-02-26
註冊處成交
$1,500 萬元
- 5.8%
載入中。。。
更多

平面圖

物業布局圖 平面圖

物業布局圖

物業布局圖 平面圖

物業布局圖

逸瓏灣 I(大廈) 1座 1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 1座 1樓

逸瓏灣 I(大廈) 1座 2-15樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 1座 2-15樓

逸瓏灣 I(大廈) 1座 16樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 1座 16樓

逸瓏灣 I(大廈) 1座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 1座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 1座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 1座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 2座 1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 2座 1樓

逸瓏灣 I(大廈) 2座 2-15樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 2座 2-15樓

逸瓏灣 I(大廈) 2座 16樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 2座 16樓

逸瓏灣 I(大廈) 2座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 2座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 2座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 2座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 3座 1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 3座 1樓

逸瓏灣 I(大廈) 3座 16樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 3座 16樓

逸瓏灣 I(大廈) 3座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 3座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 3座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 3座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 3座 2-9樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 3座 2-9樓

逸瓏灣 I(大廈) 3座 10-15樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 3座 10-15樓

逸瓏灣 I(大廈) 16座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 16座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 16座 1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 16座 1樓

逸瓏灣 I(大廈) 16座 2-6樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 16座 2-6樓

逸瓏灣 I(大廈) 16座 7-15樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 16座 7-15樓

逸瓏灣 I(大廈) 16座 16樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 16座 16樓

逸瓏灣 I(大廈) 16座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 16座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 16座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 16座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 17座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 17座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 17座 1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 17座 1樓

逸瓏灣 I(大廈) 17座 2-7樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 17座 2-7樓

逸瓏灣 I(大廈) 17座 8-15樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 17座 8-15樓

逸瓏灣 I(大廈) 17座 16樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 17座 16樓

逸瓏灣 I(大廈) 17座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 17座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 17座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 17座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 18座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 18座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 18座 1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 18座 1樓

逸瓏灣 I(大廈) 18座 2樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 18座 2樓

逸瓏灣 I(大廈) 18座 3-7樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 18座 3-7樓

逸瓏灣 I(大廈) 18座 8-15樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 18座 8-15樓

逸瓏灣 I(大廈) 18座 16樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 18座 16樓

逸瓏灣 I(大廈) 18座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 18座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 18座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 18座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 19座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 19座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 19座 1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 19座 1樓

逸瓏灣 I(大廈) 19座 2樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 19座 2樓

逸瓏灣 I(大廈) 19座 3-6樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 19座 3-6樓

逸瓏灣 I(大廈) 19座 7-8樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 19座 7-8樓

逸瓏灣 I(大廈) 19座 9-15樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 19座 9-15樓

逸瓏灣 I(大廈) 19座 16樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 19座 16樓

逸瓏灣 I(大廈) 19座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 19座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 19座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 19座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 20座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 20座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 20座 1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 20座 1樓

逸瓏灣 I(大廈) 20座 2樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 20座 2樓

逸瓏灣 I(大廈) 20座 3-9樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 20座 3-9樓

逸瓏灣 I(大廈) 20座 10-15樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 20座 10-15樓

逸瓏灣 I(大廈) 20座 16樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 20座 16樓

逸瓏灣 I(大廈) 20座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 20座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 20座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 20座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 21座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 21座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 21座 1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 21座 1樓

逸瓏灣 I(大廈) 21座 2樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 21座 2樓

逸瓏灣 I(大廈) 21座 3-15樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 21座 3-15樓

逸瓏灣 I(大廈) 21座 16樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 21座 16樓

逸瓏灣 I(大廈) 21座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 21座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 21座 17樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 21座 17樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 8座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 8座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 低座 8座 1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 8座 1樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 8座 2樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 8座 2樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 8座 2-3樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 8座 2-3樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 8座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 8座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 8座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 8座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 9座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 9座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 低座 9座 地下-1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 9座 地下-1樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 9座 2樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 9座 2樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 9座 2-3樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 9座 2-3樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 9座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 9座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 9座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 9座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 10座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 10座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 低座 10座 地下-1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 10座 地下-1樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 10座 2樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 10座 2樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 10座 2-3樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 10座 2-3樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 10座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 10座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 10座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 10座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 11座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 11座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 低座 11座 地下-1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 11座 地下-1樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 11座 2樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 11座 2樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 11座 2-3樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 11座 2-3樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 11座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 11座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 11座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 11座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 12座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 12座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 低座 12座 地下-1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 12座 地下-1樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 12座 2樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 12座 2樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 12座 2-3樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 12座 2-3樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 12座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 12座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 12座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 12座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 15座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 15座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 低座 15座 地下-1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 15座 地下-1樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 15座 2樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 15座 2樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 15座 2-3樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 15座 2-3樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 15座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 15座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 15座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 15座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 16座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 16座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 低座 16座 1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 16座 1樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 16座 1-2樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 16座 1-2樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 16座 3樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 16座 3樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 16座 3-5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 16座 3-5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 16座 3-5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 16座 3-5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 17座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 17座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 低座 17座 地下-1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 17座 地下-1樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 17座 2樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 17座 2樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 17座 2-3樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 17座 2-3樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 17座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 17座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 17座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 17座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 18座 地下 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 18座 地下

逸瓏灣 I(大廈) 低座 18座 地下-1樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 18座 地下-1樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 18座 2樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 18座 2樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 18座 2-3樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 18座 2-3樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 18座 5樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 18座 5樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 18座 5-6樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 18座 5-6樓

逸瓏灣 I(大廈) 低座 18座 5-6樓 平面圖

逸瓏灣 I(大廈) 低座 18座 5-6樓

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 7號 平面圖

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 7號

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 7號 平面圖

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 7號

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 8號 平面圖

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 8號

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 8號 平面圖

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 8號

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 9號 平面圖

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 9號

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 9號 平面圖

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 9號

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 10號 平面圖

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 10號

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 11號 平面圖

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 11號

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 12號 平面圖

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 12號

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 12號 平面圖

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 12號

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 15號 平面圖

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 15號

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 15號 平面圖

逸瓏灣 I(洋房) 獨立屋 15號

逸瓏灣 II(大廈) 5座 1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 5座 1樓

逸瓏灣 II(大廈) 5座 2-15樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 5座 2-15樓

逸瓏灣 II(大廈) 5座 16樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 5座 16樓

逸瓏灣 II(大廈) 5座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 5座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 5座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 5座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 6座 1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 6座 1樓

逸瓏灣 II(大廈) 6座 2-15樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 6座 2-15樓

逸瓏灣 II(大廈) 6座 16樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 6座 16樓

逸瓏灣 II(大廈) 6座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 6座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 6座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 6座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 7座 1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 7座 1樓

逸瓏灣 II(大廈) 7座 2-16樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 7座 2-16樓

逸瓏灣 II(大廈) 7座 16-17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 7座 16-17樓

逸瓏灣 II(大廈) 7座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 7座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 7座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 7座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 8座 1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 8座 1樓

逸瓏灣 II(大廈) 8座 2-15樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 8座 2-15樓

逸瓏灣 II(大廈) 8座 16樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 8座 16樓

逸瓏灣 II(大廈) 8座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 8座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 8座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 8座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 9座 地下 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 9座 地下

逸瓏灣 II(大廈) 9座 1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 9座 1樓

逸瓏灣 II(大廈) 9座 2樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 9座 2樓

逸瓏灣 II(大廈) 9座 3-7樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 9座 3-7樓

逸瓏灣 II(大廈) 9座 8-15樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 9座 8-15樓

逸瓏灣 II(大廈) 9座 16樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 9座 16樓

逸瓏灣 II(大廈) 9座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 9座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 9座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 9座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 10座 地下 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 10座 地下

逸瓏灣 II(大廈) 10座 1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 10座 1樓

逸瓏灣 II(大廈) 10座 2樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 10座 2樓

逸瓏灣 II(大廈) 10座 3-7樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 10座 3-7樓

逸瓏灣 II(大廈) 10座 8-15樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 10座 8-15樓

逸瓏灣 II(大廈) 10座 16樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 10座 16樓

逸瓏灣 II(大廈) 10座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 10座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 10座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 10座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 11座 地下 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 11座 地下

逸瓏灣 II(大廈) 11座 1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 11座 1樓

逸瓏灣 II(大廈) 11座 2樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 11座 2樓

逸瓏灣 II(大廈) 11座 3-7樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 11座 3-7樓

逸瓏灣 II(大廈) 11座 8-15樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 11座 8-15樓

逸瓏灣 II(大廈) 11座 16樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 11座 16樓

逸瓏灣 II(大廈) 11座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 11座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 11座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 11座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 12座 地下 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 12座 地下

逸瓏灣 II(大廈) 12座 1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 12座 1樓

逸瓏灣 II(大廈) 12座 2-7樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 12座 2-7樓

逸瓏灣 II(大廈) 12座 8-15樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 12座 8-15樓

逸瓏灣 II(大廈) 12座 16樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 12座 16樓

逸瓏灣 II(大廈) 12座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 12座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 12座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 12座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 15座 地下 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 15座 地下

逸瓏灣 II(大廈) 15座 1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 15座 1樓

逸瓏灣 II(大廈) 15座 2-3樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 15座 2-3樓

逸瓏灣 II(大廈) 15座 5-15樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 15座 5-15樓

逸瓏灣 II(大廈) 15座 16樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 15座 16樓

逸瓏灣 II(大廈) 15座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 15座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 15座 17樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 15座 17樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 1座 地下 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 1座 地下

逸瓏灣 II(大廈) 低座 1座 1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 1座 1樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 1座 1-2樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 1座 1-2樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 1座 3樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 1座 3樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 1座 3-5樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 1座 3-5樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 1座 3-5樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 1座 3-5樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 2座 地下 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 2座 地下

逸瓏灣 II(大廈) 低座 2座 地下-1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 2座 地下-1樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 2座 2樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 2座 2樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 2座 2-3樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 2座 2-3樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 2座 5樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 2座 5樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 2座 5樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 2座 5樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 3座 地下 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 3座 地下

逸瓏灣 II(大廈) 低座 3座 1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 3座 1樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 3座 1-2樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 3座 1-2樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 3座 3樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 3座 3樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 3座 3-5樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 3座 3-5樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 3座 3-5樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 3座 3-5樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 5座 地下 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 5座 地下

逸瓏灣 II(大廈) 低座 5座 地下-1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 5座 地下-1樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 5座 2樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 5座 2樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 5座 2-3樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 5座 2-3樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 5座 5樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 5座 5樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 5座 5樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 5座 5樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 6座 地下 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 6座 地下

逸瓏灣 II(大廈) 低座 6座 地下-1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 6座 地下-1樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 6座 2樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 6座 2樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 6座 2-3樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 6座 2-3樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 6座 5樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 6座 5樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 6座 5樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 6座 5樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 7座 地下 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 7座 地下

逸瓏灣 II(大廈) 低座 7座 1樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 7座 1樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 7座 2樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 7座 2樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 7座 2-3樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 7座 2-3樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 7座 5樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 7座 5樓

逸瓏灣 II(大廈) 低座 7座 5樓 平面圖

逸瓏灣 II(大廈) 低座 7座 5樓

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 1號 平面圖

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 1號

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 1號 平面圖

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 1號

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 2號 平面圖

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 2號

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 2號 平面圖

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 2號

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 3號 平面圖

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 3號

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 5號 平面圖

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 5號

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 5號 平面圖

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 5號

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 6號 平面圖

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 6號

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 6號 平面圖

逸瓏灣 II(洋房) 獨立屋 6號

停車位平面圖 平面圖

停車位平面圖

停車位平面圖 平面圖

停車位平面圖

停車位平面圖 平面圖

停車位平面圖

停車位平面圖 平面圖

停車位平面圖

停車位平面圖 平面圖

停車位平面圖

停車位平面圖 平面圖

停車位平面圖

售盤及租盤

收藏屋苑

屋苑資料

物業座數:
I期:7座洋房、9座大廈及9座低座住宅 II期:5座洋房、9座大廈及6座低座住宅
入伙年份:
2015 年
管理公司:
信和物業管理有限公司
單位數目:
1091伙(I提供546伙,包括7間洋房;II提供545伙,包括5間洋房)
小學校網:
中學校網:

地圖

逸瓏灣 I & II  地圖
逸瓏灣( 巴士站 )
154 米
雲滙( 巴士站 )
258 米
創新路( 巴士站 )
300 米

相關新聞

大埔翠怡花園$335萬承接 持貨24年帳面賺$227萬
Squarefoot 編輯部 #講談樓市 2023-08-31  348  3 
大埔白石角逸瓏灣1期18座中層 月租$24,000 約3.5厘租金回報
Squarefoot 編輯部 #講談樓市 2023-08-25  457
大埔中心2房議價後以$543萬易手
Squarefoot 編輯部 #講談樓市 2023-08-23  602
大埔中心11座中層2房戶以$543萬沽
Squarefoot 編輯部 #講談樓市 2023-08-23  379
大埔帝欣苑29座低層3房以$961萬易手期內升值約168%
Squarefoot 編輯部 #講談樓市 2023-07-21  172