GlobeCreated with Sketch. En

九龙 牛池湾房价走势


平均每平方米售价价格升跌#
$ 128,26610.51%
2018年10月2018年09月
每平方米售价走势$ 116,069$ 117,514
成交宗数23
最高最低
2017年$ 177,670$ 35,437
2016年$ 138,447$ 37,795
2015年$ 132,550$ 28,936
历史$ 349,111$ 17,296

最新成交纪录

成交日期区域地址成交价钱每平方米售价建筑面积
(平方米)
2018-11-07牛池湾 峻弦 2座25楼D室 $ 7,650,000$ 127,50060
2018-10-10牛池湾 峻弦 3座15楼C室 $ 11,000,000$ 123,59689
2018-10-08牛池湾 嘉峰台 5座9楼K室 $ 5,080,000$ 108,08547
2018-09-27牛池湾 嘉峰台 2座17楼H室 $ 7,500,000$ 117,18864
2018-09-21牛池湾 海港花园 3座35楼C室 $ 6,260,000$ 96,30865
2018-09-13牛池湾 峻弦 6座36楼E室 $ 11,900,000$ 140,00085
2018-08-28牛池湾 峻弦 3座32楼A室 $ 23,000,000$ 159,722144
2018-08-24牛池湾 琼山苑 琼峰阁 A座18楼1室 $ 6,350,000$ 104,09861
2018-08-21牛池湾 峻弦 5座33楼B室 $ 19,000,000$ 154,472123
2018-08-17牛池湾 嘉峰台 1座1楼E室 $ 6,000,000$ 130,43546
2018-08-17牛池湾 峻弦 6座32楼C室 $ 15,400,000$ 149,515103
2018-08-17牛池湾 嘉峰台 2座30楼D室 $ 5,900,000$ 111,32153
2018-08-13牛池湾 峻弦 6座7楼C室 $ 14,600,000$ 141,748103
2018-08-04牛池湾 嘉峰台 4座27楼E室 $ 5,800,000$ 123,40447
2018-08-03牛池湾 晓晖花园 3座31楼C室 $ 7,628,000$ 136,21456
2018-08-03牛池湾 琼丽苑 琼昌阁 A座30楼2室 $ 7,600,000$ 98,70177
2018-07-27牛池湾 海港花园 2座39楼A室 $ 7,850,000$ 103,28976
2018-07-27牛池湾 峻弦 6座28楼D室 $ 7,500,000$ 150,00050
2018-07-27牛池湾 晓晖花园 3座2楼H室 $ 9,250,000$ 107,55886
2018-07-23牛池湾 晓晖花园 1座29楼H室 $ 8,550,000$ 137,90362
2018-07-06牛池湾 琼山苑 琼琚阁 C座8楼8室 $ 5,480,000$ 119,13046
2018-07-05牛池湾 嘉峰台 4座26楼H室 $ 6,900,000$ 107,81364
2018-06-29牛池湾 琼山苑 琼瑶阁 E座11楼1室 $ 6,000,000$ 98,36161
2018-06-29牛池湾 新丽花园 B座16楼6室 $ 5,620,000$ 133,81042
2018-06-27牛池湾 晓晖花园 2座7楼H室 $ 6,300,000$ 103,27961
2018-06-15牛池湾 峻弦 5座26楼D室 $ 7,000,000$ 140,00050
2018-06-15牛池湾 嘉峰台 5座45楼F室 $ 7,520,000$ 117,50064
2018-06-08牛池湾 琼山苑 琼琚阁 C座11楼6室 $ 6,200,000$ 98,41363
2018-06-07牛池湾 文德楼 3楼A室 $ 6,000,000$ 142,85742
2018-06-07牛池湾 新丽花园 B座19楼1室 $ 5,700,000$ 135,71442
以上资料来自土地注册处,仅供参考。REA不保证以上资料的准确性、正确性及完整性,并不负任可有关责任。