squarefoot 5平方 Logo

御豪山莊

Park Royale
元朗 公園北路38號
物業座數:
10座
入伙年份:
1999 年
單位數目:
680個
校網:
小學: 73 中學: 元朗區

御豪山莊 歷史成交

*我們只免費提供由2018年起之數據
一個月內   半年內   一年內  
11A
1,375呎
11B
1,379呎
11C
1,379呎
11D
1,379呎
11E
1,379呎
11F
1,375呎
$1,600萬
2023 年
1 筆成交
10A
$300萬
2018 年
1 筆成交
10B
682呎
10C
10D
10E
682呎
10F
9A
689呎
9B
682呎
$803.8萬
2022 年
1 筆成交
9C
682呎
9D
682呎
$720萬
2020 年
1 筆成交
9E
682呎
9F
8A
8B
682呎
$818萬
2022 年
1 筆成交
8C
8D
682呎
$700萬
2022 年
1 筆成交
8E
8F
7A
689呎
7B
7C
682呎
7D
682呎
$720萬
2021 年
1 筆成交
7E
682呎
7F
6A
689呎
6B
6C
682呎
6D
6E
682呎
6F
689呎
5A
689呎
5B
682呎
5C
682呎
5D
682呎
$690萬
2019 年
1 筆成交
5E
682呎
$660萬
2022 年
1 筆成交
5F
689呎
3A
3B
682呎
3C
682呎
$700萬
2021 年
1 筆成交
3D
682呎
3E
682呎
3F
689呎
$320萬
2018 年
1 筆成交
2A
687呎
$688萬
2019 年
1 筆成交
2B
684呎
2C
2D
2E
2F
687呎
$687萬
2022 年
2 筆成交
1A
714呎
1B
684呎
1C
1D
1E
684呎
$648萬
2023 年
1 筆成交
1F
714呎