squarefoot 5平方 Logo

比華利山

Beverly Hill
跑馬地 樂活道 6 號
物業座數:
10座
入伙年份:
1988 年
發展商:
恒基地產
管理公司:
華利山物業管理有限公司
校網:
小學: 12 中學: 灣仔區

比華利山 F座 歷史成交

*我們只免費提供由2018年起之數據
一個月內   半年內   一年內  
1,665呎
$5,480萬
2019 年
1 筆成交
1,346呎
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
$2,800萬
2018 年
1 筆成交
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
$3,780萬
2018 年
1 筆成交
1,665呎
1,346呎
$4,028萬
2022 年
1 筆成交
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
$3,628萬
2020 年
1 筆成交
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
1,665呎
1,346呎
9F1
1,665呎
9F2
1,346呎
$3,600萬
2021 年
1 筆成交
8F1
1,665呎
8F2
1,346呎
7F1
1,665呎
7F2
1,346呎
6F1
1,665呎
6F2
1,346呎
5F1
1,665呎
5F2
1,346呎
4F1
1,665呎
4F2
1,346呎
3F1
1,665呎
3F2
1,346呎
2F1
1,665呎
2F2
1,346呎
1F1
1,665呎
$3,780萬
2018 年
2 筆成交
1F2
1,323呎