squarefoot 5平方 Logo

金威广场

Kensington Plaza
佐敦 白加士街98号
物业座数:
1座
入伙年份:
1999 年
管理公司:
建业物业管理公司
单位数目:
90个
校网:
小学: 31 中学: 油尖旺区

金威广场 历史成交

*我们只免费提供由2018年起之数据
一个月内   半年内   一年内  
19A
310尺
$522万
2021 年
1 笔成交
19B
963尺
19C
953尺
$1,388万
2019 年
1 笔成交
19D
953尺
$1,420万
2019 年
1 笔成交
19E
963尺
$1,228万
2023 年
1 笔成交
19F
310尺
$528万
2020 年
1 笔成交
18A
310尺
18B
18C
477尺
$680万
2023 年
1 笔成交
18D
18E
18F
17A
310尺
$470万
2024 年
1 笔成交
17B
17C
477尺
$680万
2020 年
1 笔成交
17D
477尺
17E
17F
16A
310尺
$510万
2020 年
1 笔成交
16B
16C
16D
477尺
16E
481尺
16F
310尺
15A
15B
481尺
$773.1万
2021 年
1 笔成交
15C
477尺
15D
15E
15F
310尺
$518万
2022 年
1 笔成交
13A
310尺
$498万
2023 年
1 笔成交
13B
13C
13D
13E
13F
310尺
12A
310尺
$522万
2020 年
1 笔成交
12B
481尺
$803万
2021 年
1 笔成交
12C
12D
12E
481尺
$692万
2023 年
2 笔成交
12F
11A
$460万
2023 年
1 笔成交
11B
481尺
11C
477尺
11D
11E
481尺
$355万
2018 年
1 笔成交
11F
310尺
10A
10B
481尺
10C
10D
10E
481尺
$700万
2023 年
1 笔成交
10F
9A
9B
481尺
9C
477尺
$600万
2022 年
1 笔成交
9D
9E
9F
310尺
8A
310尺
$515万
2018 年
1 笔成交
8B
481尺
8C
477尺
8D
477尺
8E
481尺
8F
7A
310尺
7B
481尺
7C
477尺
$595万
2022 年
1 笔成交
7D
7E
481尺
$600万
2018 年
1 笔成交
7F
6A
6B
481尺
$745万
2019 年
1 笔成交
6C
6D
6E
6F
5A
5B
481尺
$700万
2021 年
1 笔成交
5C
477尺
$700万
2020 年
1 笔成交
5D
477尺
5E
5F
3A
310尺
3B
3C
477尺
$700万
2023 年
1 笔成交
3D
3E
481尺
3F
310尺