GlobeCreated with Sketch. En

九龙 尖沙咀房价走势


平均每平方米售价价格升跌#
$ 00.00%
2018年11月2018年10月
每平方米售价走势$ 0$ 172,832
成交宗数012
最高最低
2017年$ 549,372$ 25,472
2016年$ 549,225$ 20,120
2015年$ 500,663$ 19,395
历史$ 731,969$ 11,485

最新成交纪录

成交日期区域地址成交价钱每平方米售价建筑面积
(平方米)
2018-10-26尖沙咀 利来洋楼 11楼C室 $ 4,430,000$ 119,73037
2018-10-23尖沙咀 1楼C室 $ 16,000,000$ 290,90955
2018-10-22尖沙咀 4楼 $ 7,800,000$ 108,33372
2018-10-19尖沙咀 发利大厦 1楼1室 $ 8,800,000$ 141,93562
2018-10-18尖沙咀 连城阁 10楼D室 $ 5,500,000$ 166,66733
2018-10-15尖沙咀 5楼C室 $ 17,380,000$ 316,00055
2018-10-12尖沙咀 天文阁 7楼F室 $ 3,980,000$ 153,07726
2018-10-12尖沙咀 华宝大厦 16楼B1室 $ 5,700,000$ 123,91346
2018-10-10尖沙咀 恒隆银行尖沙咀分行 8楼B室 $ 5,200,000$ 98,11353
2018-10-05尖沙咀 俊源大厦 6楼 $ 9,200,000$ 139,39466
2018-10-05尖沙咀 凯誉 8楼D室 $ 11,780,000$ 261,77845
2018-10-04尖沙咀 远东大厦 11楼C室 $ 17,500,000$ 150,862116
2018-09-24尖沙咀 恒星楼 6楼3室 $ 3,500,000$ 116,66730
2018-09-24尖沙咀 安乐大厦 6楼F室 $ 8,500,000$ 137,09762
2018-09-21尖沙咀 秀华阁 10楼A室 $ 6,200,000$ 121,56951
2018-09-19尖沙咀 美丽都大厦 14楼A7室 $ 6,800,000$ 107,93763
2018-09-17尖沙咀 22楼D室 $ 5,000,000$ 263,15819
2018-09-14尖沙咀 海防大厦 6楼7室 $ 10,600,000$ 165,62564
2018-09-11尖沙咀 金巴利道26号 22楼G室 $ 10,800,000$ 174,19462
2018-09-10尖沙咀 华宝大厦 5楼B3室 $ 5,880,000$ 122,50048
2018-09-10尖沙咀 华敦大厦 13楼A2室 $ 15,000,000$ 159,57494
2018-09-10尖沙咀 帝宝楼 8楼C室 $ 6,880,000$ 143,33348
2018-09-10尖沙咀 金巴利道26号 22楼F室 $ 11,000,000$ 166,66766
2018-09-06尖沙咀 重庆大厦 16楼B8室 $ 7,200,000$ 80,89989
2018-09-06尖沙咀 希尔顿大厦 12楼F室 $ 17,500,000$ 171,569102
2018-09-04尖沙咀 丰乐大厦 8楼C室 $ 7,000,000$ 89,74478
2018-08-31尖沙咀 美丽都大厦 6楼C4室 $ 4,800,000$ 92,30852
2018-08-31尖沙咀 华宝大厦 9楼A2室 $ 6,000,000$ 125,00048
2018-08-30尖沙咀 礼苑大厦 1楼A室 $ 17,355,000$ 162,196107
2018-08-30尖沙咀 连城阁 6楼B室 $ 5,400,000$ 180,00030
以上资料来自土地注册处,仅供参考。REA不保证以上资料的准确性、正确性及完整性,并不负任可有关责任。