GlobeCreated with Sketch. En

凶宅 - 青龍頭

案發日期 地區 地址 大廈名稱 成因
1992 11-03 青龍頭 豪景花園麗晶閣19樓一單位 豪景花園 母憶女跳樓死
1992 10-17 青龍頭 豪景花園麗晶閣19樓一單位 豪景花園 女童失足樓