Pan-Win Property - 地產代理Pan-Win Property Limited


您的名稱 *

您的電郵地址 *

您的電話號碼 *

*必須填寫

您的留言

CAPTCHA Image
*

*僅適用於真正向地產代理查詢的用戶。Squarefoot.com.hk保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。


何文田 - 怡安閣

租金: 港幣$ 29,800

何文田 - 怡安閣
住宅 / 公寓 :
 • 睡房

建築面積: 1144 (平方呎) | 實用面積: 976 (平方呎)

Tel WhatsApp: ming+852 90138585 Billy +852 97809781 Sam +852 90888809
詳情

何文田 - 曾榕大廈

售價: 港幣$ 1,300 萬

租金: 港幣$ 28,000

何文田 - 曾榕大廈
住宅 / 公寓 :
 • 睡房

建築面積: 1450 (平方呎) | 實用面積: 1130 (平方呎)

Tel WhatsApp: ming+852 90138585 Billy +852 97809781 Sam +852 90888809
詳情

何文田 - 君頤峰

售價: 港幣$ 1,980 萬

租金: 港幣$ 40,000

何文田 - 君頤峰
住宅 / 公寓 :
 • 睡房

建築面積: 1276 (平方呎) | 實用面積: 962 (平方呎)

Tel/WhatsApp: Billy +852 97809781 Sam +852 90888809 Ming +852 90138585
詳情

何文田 - 君頤峰

售價: 港幣$ 2,200 萬

租金: 港幣$ 38,800

何文田 - 君頤峰
住宅 / 公寓 :
 • 睡房

建築面積: 1276 (平方呎) | 實用面積: 962 (平方呎)

Tel/WhatsApp::Sam+852 90888809 Ming+852 90138585 Billy+852 97809781
詳情

何文田 - 巴富花園

售價: 港幣$ 1,550 萬

租金: 港幣$ 33,800

何文田 - 巴富花園
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 1135 (平方呎) | 實用面積: 934 (平方呎)

Tel WhatsApp: ming+852 90138585 Billy +852 97809781 Sam +852 90888809
詳情

何文田 - 德威大廈

售價: 港幣$ 1,040 萬

租金: 港幣$ 26,800

何文田 - 德威大廈
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 1000 (平方呎) | 實用面積: 717 (平方呎)

Pan-Win Property
TEL/Whatsapp Ming +852 90138585 Sam +852 90888809 Mr Cheng +852 97870950
詳情

何文田 - 怡安閣

租金: 港幣$ 27,800

何文田 - 怡安閣
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房

建築面積: 1144 (平方呎) | 實用面積: 976 (平方呎)

Tel/ WhatsApp: ming+852 90138585 Billy +852 97809781 Sam +852 90888809
詳情

何文田 - 巴富花園

租金: 港幣$ 28,500

何文田 - 巴富花園
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房

建築面積: 929 (平方呎) | 實用面積: 813 (平方呎)

Tel/ WhatsApp: ming+852 90138585 Billy +852 97809781 Sam +852 90888809
詳情

何文田 - 君頤峰

租金: 港幣$ 34,000

何文田 - 君頤峰
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房

建築面積: 1089 (平方呎) | 實用面積: 829 (平方呎)

Tel/WhatsApp::Sam+852 90888809 Ming+852 90138585 Billy+852 97809781
詳情

何文田 - 公主台

售價: 港幣$ 1,480 萬

租金: 港幣$ 36,000

何文田 - 公主台
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 1400 (平方呎) | 實用面積: 1073 (平方呎)

Pan-Win Property
TEL/Whatsapp Ming +852 90138585 Sam +852 90888809 Billy +852 97809781
詳情

何文田 - 恒信園

售價: 港幣$ 1,200 萬

租金: 港幣$ 29,500

何文田 - 恒信園
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 1100 (平方呎) | 實用面積: 766 (平方呎)

Pan-Win Property
TEL/Whatsapp Ming +852 90138585 Sam +852 90888809 Billy +852 97809781
詳情

何文田 - 恒懋大樓

售價: 港幣$ 1,400 萬

租金: 港幣$ 32,000

何文田 - 恒懋大樓
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 1500 (平方呎) | 實用面積: 1173 (平方呎)

Pan-Win Property
TEL/Whatsapp Ming +852 90138585 Sam +852 90888809 Billy +852 97809781
詳情

何文田 - 嘉景樓

售價: 港幣$ 880 萬

租金: 港幣$ 24,800

何文田 - 嘉景樓
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房

建築面積: 900 (平方呎) | 實用面積: 606 (平方呎)

Pan-Win Property
TEL/Whatsapp Ming +852 90138585 Sam +852 90888809 Billy +852 97809781
詳情

何文田 - 文釆閣

售價: 港幣$ 1,450 萬

租金: 港幣$ 30,500

何文田 - 文釆閣
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 1103 (平方呎) | 實用面積: 741 (平方呎)

Pan-Win Property
TEL/Whatsapp Ming +852 90138585 Sam +852 90888809 Billy +852 97809781
詳情

何文田 - 嘉輝臺

售價: 港幣$ 1,080 萬

租金: 港幣$ 27,800

何文田 - 嘉輝臺
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 713 (平方呎) | 實用面積: 634 (平方呎)

Pan-Win Property
TEL/Whatsapp Ming +852 90138585 Sam +852 90888809 Billy +852 97809781
詳情

何文田 - 俊民苑

租金: 港幣$ 18,800

何文田 - 俊民苑
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 623 (平方呎) | 實用面積: 519 (平方呎)

Pan-Win Property
TEL/Whatsapp Ming +852 90138585 Sam +852 90888809
詳情

何文田 - 嘉景樓

租金: 港幣$ 25,800

何文田 - 嘉景樓
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 800 (平方呎) | 實用面積: 606 (平方呎)

Pan-Win Property
TEL/Whatsapp Ming +852 90138585 Sam +852 90888809
詳情

何文田 - 恒德大樓

售價: 港幣$ 3,800 萬

租金: 港幣$ 58,000

何文田 - 恒德大樓
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 3 浴室

建築面積: 2200 (平方呎) | 實用面積: 1830 (平方呎)

Pan-Win Property
TEL/Whatsapp Ming +852 90138585
Sam +852 908888
詳情

何文田 - 帝國大廈

租金: 港幣$ 27,500

何文田 - 帝國大廈
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 1250 (平方呎) | 實用面積: 920 (平方呎)

TEL/WHATSAPP SAM 90888809, MING 90138585
詳情

何文田 - 榮英大廈

租金: 港幣$ 29,800

何文田 - 榮英大廈
住宅 / 公寓 :
 • 睡房
 • (開放式)
 • 2 浴室

建築面積: 1350 (平方呎) | 實用面積: 1015 (平方呎)

TEL/WahtsApp: MING 852-90138585, Sam 852-90888809, Mr Cheng 60231667, Mr Lee 852-91923781
詳情