GlobeCreated with Sketch. En

Elson Cheung - 地產代理Pair Property Agency Ltd


您的名稱 *

您的電郵地址 *

您的電話號碼 *

*必須填寫

您的留言

CAPTCHA Image
*

*僅適用於真正向地產代理查詢的用戶。Squarefoot.com.hk保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。


灣仔 - 其發大廈

租金: 港幣$ 19,800

灣仔 - 其發大廈
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 391 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

北角 - 形品

租金: 港幣$ 20,000

北角 - 形品
住宅 / 公寓 :
 • 睡房
 • (開放式)
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 363 (平方呎)

詳情

北角 - 城市花園

租金: 港幣$ 36,000

北角 - 城市花園
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 835 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

灣仔 - 尚翹峰

租金: 港幣$ 29,000

灣仔 - 尚翹峰
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 443 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

北角 - 富澤花園

租金: 港幣$ 29,000

北角 - 富澤花園
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 667 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

銅鑼灣 - 海都大廈

租金: 港幣$ 23,500

銅鑼灣 - 海都大廈
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 468 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

鰂魚涌 - 逸樺園

租金: 港幣$ 32,500

鰂魚涌 - 逸樺園
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 611 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

灣仔 - 灣景中心大廈

租金: 港幣$ 19,500

灣仔 - 灣景中心大廈
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 357 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

鰂魚涌 - 逸樺園

租金: 港幣$ 48,000

鰂魚涌 - 逸樺園
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 752 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

太古城/康怡 - 太古城

租金: 港幣$ 40,000

太古城/康怡 - 太古城
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 785 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

太古城/康怡 - 太古城

租金: 港幣$ 49,000

太古城/康怡 - 太古城
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 1114 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

太古城/康怡 - 太古城

租金: 港幣$ 80,000

太古城/康怡 - 太古城
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 1114 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

北角 - 健威花園

租金: 港幣$ 20,000

北角 - 健威花園
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 448 (平方呎)

詳情

灣仔 - 永德大廈

租金: 港幣$ 19,000

灣仔 - 永德大廈
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 392 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

銅鑼灣 - 軒尼詩大樓

租金: 港幣$ 22,000

銅鑼灣 - 軒尼詩大樓
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 431 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

天后 - 鴻安大廈

租金: 港幣$ 35,000

天后 - 鴻安大廈
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 849 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

大坑 - 龍濤苑

租金: 港幣$ 23,000

大坑 - 龍濤苑
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 516 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

灣仔 - 恒信大廈

租金: 港幣$ 17,000

灣仔 - 恒信大廈
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 353 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

銅鑼灣 - 珠城大廈

租金: 港幣$ 22,000

銅鑼灣 - 珠城大廈
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 492 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情

灣仔 - 海華苑

租金: 港幣$ 20,000

灣仔 - 海華苑
住宅 / 公寓 :
 • 1 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 281 (平方呎)

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223

Call Pair Property at 63788223
詳情